Onderzoek

Sportfilosofie

 • Archeologische analyse van de dominante ontologische paradigma’s binnen de sportwetenschap, inclusief de sportfilosofie en -ethiek.
 • Ontwikkelen van een post-fenomenologisch conceptueel kader ten behoeve van de doorontwikkeling van de sportfilosofie en -ethiek.
 • In de schaduw van Homo Ludens; kritische analyse van de receptie van Johan Huizinga’s ‘Homo Ludens’ (1938) in het kendomein van de moderne sport.

Transitie en evolutie

 • Systeemanalyse van de dominante besturingsmodellen in de moderne sport.
 • Potentie en sacraliteit; toepassing van de meest vitale inzichten binnen het denken van Giorgio Agamben in de (sport)filosofie.
 • New Materialism; studie van het werk van Thomas Nail, Bruno Latour e.a. in relatie tot het transitievraagstuk in de sport.

Sport, zorg en biopolitiek

 • Discipline, resilience en flow; verdiepende analyse naar de implicaties van een biopolitieke duiding van de moderne sport als sociale praktijk.

Ethiek en integriteit

 • Preventief weerstandsvermogen ten aanzien van ondermijning.
 • Medische ethiek binnen het sportmedisch handelen;
 • Doping, verlangen en moraliteit.
 • Sport en Artificial Intelligence (AI).

Sandra Meeuwsen jaagt vanuit haar rol als directeur van het Erasmus Centre for Sport Integrity & Transition interdisciplinair sportonderzoek aan, vanuit een filosofisch-ethische verdieping. In een cyclisch proces wordt de behoefte aan reflectie en duiding van urgente vraagstukken in de sport in samenspraak met bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers bepaald. Vanuit deze actuele kennisvraag presenteert het Erasmus Centre for Sport Integrity & Transition ‘on demand’ nieuwe invalshoeken, gebaseerd op filosofisch-ethische bronnen en conceptuele analyses over ‘de eerste vragen’ ten aanzien van sport.